Kutsu Adapteo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Adapteo Oyj Pörssitiedote 31.3.2020 klo 19.00 CEST

Adapteo Oyj:n (“Adapteo”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.4.2020 klo. 13.00 alkaen Hotel Kämpin Symposion kokoustilassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Suomen viranomaisten koronaviruksen johdosta asettamien rajoitusten noudattamisen varmistamiseksi kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan hyödyntämällä keskitettyä asiamiespalvelua. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan, että varsinainen yhtiökokous saa tehtyä sille kuuluvat päätökset varmistaen samalla osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus. Lisätietoja löytyy tämän yhtiökokouskutsun kohdasta C3 ja osoitteesta http://www.adapteogroup.com. Adapteo noudattaa Suomen viranomaisten suosituksia ja päätöksiä sekä päivittää tarvittaessa tietoja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä osoitteessa http://www.adapteogroup.com.

 1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen

Adapteon osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että laamanni Johan Aalto valitaan varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.         

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 1. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 1. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

                            Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla http://www.adapteogroup.com viimeistään 2.4.2020 lähtien.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että palkkiot maksetaan käteisenä ja että Adapteon hallitus vahvistaa hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteon osakkeita yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden hallituspalkkiotaan ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot, odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkivan Adapteon osakkeita vähintään edellä mainittu määrä. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana työskentelyään ja arvioi, onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

 1. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kaikki Adapteon nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson ja Joakim Rubin. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että Sophia Mattsson-Linnala ja Ulf Wretskog valitaan uusina jäseninä Adapteon hallitukseen. Kaikkien Adapteon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sophia Mattsson-Linnalalla (syntynyt 1966) on 30 vuoden kokemus operatiivisista ja strategisista työtehtävistä kiinteistöalalla. Hän toimi Rikshemin toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Aikaisemmin Sophia Mattsson-Linnala toimi useissa eri kiinteistöalan johtotehtävissä, mukaan lukien Huge Fastigheterin, Sollentunahemin ja Botkyrkabyggenin toimitusjohtajana ja SABO:n (nykyään Public Housing Sweden) rahoitus- ja talousosaston johtajana. Sophia Mattsson-Linnala on Ruotsin kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti Tukholman yliopistosta.

Ulf Wretskog (syntynyt 1967) on yritysjohtaja, jolla on 25 vuoden kansainvälinen kokemus johtotehtävistä kiinteistöpalvelu-, rakennus- ja kiinteistöaloilta sekä älyrakennusteknologiasta. Hän on tällä hetkellä Sodexo Pohjoismaiden toimitusjohtaja ja Sodexo Pohjoismaiden yrityspalveluiden toimitusjohtaja. Ennen siirtymistään Sodexolle Ulf Wretskog toimi eri johtotehtävissä muun muassa Skanskassa ja Coor Service Managementissa. Hänellä on myös syvällistä tietämystä älyrakennusten IoT-ratkaisuista, koska hän vastasi teknologiayhtiö Yanzi Networksin viemisestä kansainvälisille markkinoille toimiessaan sen toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Ulf Wretskog on Ruotsin kansalainen ja hänellä on yhdyskuntatekniikan diplomi (Civil Engineering diploma) Lundin yliopistosta.

Adapteon hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluettelot tulevat olemaan saatavilla Adapteon internetsivuilla http://www.adapteogroup.com.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Adapteosta, sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Joakim Rubinia, jonka ei katsota olevan riippumaton Adapteon merkittävästä osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen Adapteon tilintarkastajaksi vuoden 2021 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaisi noin 10 prosenttia Adapteon kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Adapteon hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Adapteolle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Adapteo ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Adapteon osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Adapteon omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 100 000 osaketta. Adapteo ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Adapteon osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Adapteon vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Adapteon osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Adapteon hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Adapteon pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Adapteon ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja Nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla http://www.adapteogroup.com. Adapteon vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemispolitiikka, ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 2.4.2020 alkaen.

Kopiot hallituksen ja Nimitystoimikunnan ehdotuksista sekä muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 7.5.2020 alkaen.

 1. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 20.4.2020 klo. 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) yhtiön internetsivujen kautta http://www.adapteogroup.com;

(b) sähköpostitse investor.relations@adapteo.com; tai

(c) kirjeitse osoitteeseen Adapteo Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Adapteolle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään.

 1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2020. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 20.4.2020 klo. 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään.

 1. Asiamiehen käyttäminen, valtakirjat ja eräät koronavirukseen liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Suomen viranomaisten koronaviruksen johdosta asettamien rajoitusten noudattamisen varmistamiseksi Adapteo on päättänyt varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, mukaan lukien rajoittaa paikalle tulevien osallistujien määrää. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan, että varsinainen yhtiökokous saa tehtyä sille kuuluvat päätökset varmistaen samalla osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus.

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan hyödyntämällä keskitettyä asiamiespalvelua.

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Keskitetyn asiamiespalvelun tarjoaa Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik Hautamäki. Osakkeenomistajat, jotka osallistuvat yhtiökokoukseen valtuuttamalla asianajaja Henrik Hautamäen asiamiehekseen, ilmoittautuvat yhtiökokoukseen kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja toimittavat Adapteolle valtakirjan käyttämällä valtakirjalomaketta, joka löytyy osoitteesta http://www.adapteogroup.com, viimeistään 20.4.2020 klo. 10.00 sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@adapteo.com tai postitse osoitteeseen Adapteo Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa. Asianajaja Henrik Hautamäen valtuuttaminen asiamieheksi ei aiheuta kustannuksia osakkeenomistajalle (lukuun ottamatta postimaksuja).

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli(t) on saatavilla yhtiön internetsivuilla http://www.adapteogroup.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@adapteo.com tai postitse osoitteeseen Adapteo Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa viimeistään 20.4.2020 klo. 10.00.

Lisätietoja yhtiökokouksen seuraamisesta verkkolähetyksen kautta tulee olemaan saatavilla Adapteon verkkosivuilla http://www.adapteogroup.com. Seuraamalla kokousta verkkolähetyksen kautta osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi osallistua äänestyksiin. Verkkolähetyksen katselun edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Adapteo noudattaa Suomen viranomaisten suosituksia ja päätöksiä sekä päivittää tarvittaessa tietoja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä osoitteessa http://www.adapteogroup.com.

 1. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen

Täyttääkseen varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumiselle asetetut vaatimukset, osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasrekisteriin, tulee huomioida seuraavat asiat:

(i) osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasrekisteriin viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2020; ja

(ii) osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen lomakkeella, joka löytyy yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.adapteogroup.com. Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen tulee olla perillä yhtiössä viimeistään 9.4.2020 klo. 17:00 Ruotsin aikaa. Nämä osakkeenomistajat merkitään Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon edellyttäen, että osakkeenomistaja on toimittanut ilmoittautumislomakkeensa yhtiölle edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröityjä Euroclear Sweden AB:n pitämässä yhtiön osakasrekisterissä, tulee kohdan (i) vaatimuksen täyttääkseen rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä tilapäiseen osakasrekisteriin. Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä tällaisen rekisteröinnin, tulee ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen 9.4.2020 ja pyytää, että omaisuudenhoitaja ilmoittaa osakkeenomistajan lisättäväksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasrekisteriin.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Adapteon osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päiväyksenä on 44,682,697 tuottaen yhteensä yhtä monta ääntä.

Vantaalla 31.3.2020

ADAPTEO OYJ

Hallitus

 
Lisätietoja antavat:

Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, +46 73 022 19 36, philip.isell@adapteo.com
Erik Skånsberg, vt talousjohtaja, +46 70 264 70 35, erik.skansberg@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Adapteo on uusi brändi, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka syntyi Nordic Modular Groupin yritysoston sekä Cramon jakautumisen kautta. Tarjoamme korkealuokkaisia siirtokelpoisia tilaratkaisuja sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin, asumiseen ja tapahtumiin. Adapteon liikevaihto vuonna 2019 oli 216 miljoonaa euroa.

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee mukautuvaa tilaa. Me Adapteolla varmistamme, että kaikilla on oikeanlaista tilaa, jotta ihmiset voivat kasvaa ja yhteisöt kehittyä. Luomme joustavia siirtokelpoisia tiloja, jotka ovat hyväksi sekä maapallolle että tulevaisuudelle. Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Space to grow

Release