Adapteo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Adapteo Oyj Pörssitiedote 19.04.2021 klo 16:30 CEST 

Adapteo Oyj:n (”Adapteo”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.4.2021 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020. Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,12 euroa osaketta kohti (eli 49 124 722 osakkeelle yhteensä enintään 5 894 966,64 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.4.2021.

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Palkkiot maksetaan käteisenä ja kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Sophia Mattson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin ja Ulf Wretskog. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Rickard Wilson. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 900 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Adapteon kaikista osakkeista päätöksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Adapteon hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Adapteolle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Adapteo ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Adapteon osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Adapteon omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 100 000 osaketta. Adapteo ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Adapteon osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Adapteon vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Adapteon osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Adapteon hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Adapteon pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Adapteon ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla http://www.adapteogroup.com viimeistään 3.5.2021 alkaen.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiensa jäseniksi seuraavat henkilöt:

Tarkastusvaliokunta: Outi Henriksson (puheenjohtaja), Joakim Rubin ja Ulf Wretskog.

Palkitsemisvaliokunta: Peter Nilsson (puheenjohtaja), Carina Edblad ja Andreas Philipson.

Lisätietoja antavat:

Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, +46 73 022 19 36, philip.isell@adapteo.com
Erik Skånsberg, vt talousjohtaja, +46 70 264 70 35, erik.skansberg@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Release – Adapteo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset